مهندس سعید رهنما

مهندس سعید رهنما

کارشناشی ارشد مدیرت مالی
تحلیل گر و معامله گر در بورس اوراق بهادار
12 سال سابقه حضور در بازارهای مالی