آدرس: ابتدای فاز یک اندیشه به سمت بانک ملی مجتمع خلیج فارس طبقه دوم واحد 5